'νδρες

ἄνδρες , ἀνήρ
nar-
masc nom/voc pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ARIETHUS Tegeates — laudatur ab Hygino in Poet. astron. l. 2. c. 1. et. 6. ubi vocat cum bistorarum scriptorem, nisi corrigendum Areithous, quod verum putat Voss. l. 3. de Hist. Craec. p. 331. qui addit, Sane et Areithous Κορονήτης legere est, apud Pausau. in… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • DIONYSIUS — I. DIONYSIUS Corinth. terram versu descripsit. An. fil. Diogenis? II. DIONYSIUS Corinthior. Praesul sub M. et L. Antoninis, vit doctrinâ et sanctitate clarus, scripsit epistolas quasdam valde laudatas. Hieron. Pinyt. graviter monuit, ne grave… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • FORUM — an a ferendo, quod eo controversias suas et quae ven dere vellent, conferrent, ut voluit Varro: an a voce foras, quod sc. foras et sub dio sit, ut alii: an a fando, ut Isid. sentit, dictum, varias habet significationes: quibus omnissis, de iis… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • MYNDUS — urbs Cariae maritima, inter Bargyliam et Halicarnassum, Mentese Leunclavio. Plin. l. 5. c. 29. hôc tempore primaria regionis et sedes praefecti: Episcopalis sub Archiepiscopo Stauropolitano. Fuit in eadem Caria et alterum eiusdem nominis oppidum …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PRIVILEGIUM — ius est singulare, et in certae personae vel causae gratiam, favoremve: Isidoro Lex de uno homine lata. De his Lex XII. Tabb. memorata Ciceroni, de LL. l. 3. Privilegia ne irroganto, i. e. de privis seu singulis hominibus leges ne ferantur; varie …   Hofmann J. Lexicon universale

  • SALIARI Carmini nomen inserendi ritus — occurrit apud Capitolin. in Marco Antonino Imp. c. 21. Iussit; ut statuae filio mortuo decernerentur, et imago aurea Circensibus per pompam ferenda, et ut Saliari carmini nomen eius insereretur. Et Tacitum, l. 2. Annal. c. 83. ut nomen eius… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • VOLUTIO — apud Auctorem Vitae Desiderii Episcopi Cadurcens. c. 11. Sepulturam quoque sibi in eodem Monasterio sub dextri lateris volutione praepari iussit, aliosque medii aevi Scriptores; Voluta, in Chron. Abbatiae S. Trudonis, l. 6. et Volta, apud… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.